Website voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de website Spoedopleiding-Brabant.nl en alle pagina's, teksten en afbeeldingen waaruit deze bestaat.

Disclaimer

De Spoedopleiding Brabant website is met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de website afkomstige informatie en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.

Op de website kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden, op overeenkomsten die met gebruikmaking van de Spoedopleiding Brabant website tussen een derde en de bezoeker tot stand komen, zijn afzonderlijke voorwaarden van de derde van toepassing.

Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom van Spoedopleiding Brabant zijn, dienen enkel ter informatie van de bezoeker. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt Spoedopleiding Brabant geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de Spoedopleiding Brabant website slechts bevoegd de website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spoedopleiding Brabant, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Spoedopleiding Brabant website en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de Spoedopleiding Brabant website en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij Spoedopleiding Brabant. Dit houdt in dat er niets aan de van de Spoedopleiding Brabant website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Website Voorwaarden zonder toestemming van Spoedopleiding Brabant niet is toegestaan.

Privacystatement

Spoedopleiding Brabant respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van deze website zo veilig mogelijk gebeurd. Spoedopleiding Brabant verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en geschillen

De Website Voorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en Spoedopleiding Brabant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

Wijzigingen Website Voorwaarden

Spoedopleiding Brabant behoudt zich het recht voor om de Website Voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom indien u deze website bezoekt regelmatig de Website Voorwaarden.

Je rijbewijs halen

Je rijbewijs snel halen!

Hoe snel wil jij je rijbewijs halen?

Ik wil mijn rijbewijs halen in

Bel vrijblijvend 06 - 151 158 33
of laat ons contact met jou opnemen.

Naam
E-mailadres
Telefoonnr.
Woonplaats